Sekreter­are

Ulf G H Malmsten

Namn: Ulf G H Malmsten
Styrelse­up­p­drag: sekreterare
Inrik­t­ning under studi­e­ti­den på Hvit­feldt­ska: Fyraårigt gym­na­sium, reallinjens matem­a­tiska gren
Exa­m­en­sår: Bör­jade Hvit­feldt­ska 1960. Stu­dent 1966
Favoritämne under åren på Hvit­feldt­ska: Matem­atik
Sys­sel­sät­tning: Civilin­gen­jör (CTH E, 1974). Stud­er­ade med­i­cin. Arbe­tat vid sjukhusen Vasa, Sahlgren­ska, Högsbo, Östra, Möl­ndal och S:t Jör­gen. Över­läkare år 2000.
Övrigt: Är ”opti­mist, chalmerist, amatör­la­tin­ist, internist, geri­ater, offi­cer och gen­tle­man”. Aktiv inom ordenssäll­skap (VS Orion). Arbete med han­dled­ning i grupp av yngre läkare vilka stud­erat utan­för Sverige (men inom EU).
Scroll to top